LinkedIn Woningcorporaties - Pagina 4 van 34 - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 9749055

  Bericht over "Woningcorporaties "

  jQuery(function(){window.dojoRequire([“mojo/signup-forms/Loader”], function(L) { L.start({“baseUrl”:”mc.us9.list-manage.com”,”uuid”:”170f9cc5c0f1d8d616ed3a891″,”lid”:”be61751de8″,”uniqueMethods”:true}) })});

  Vastgoed in de jaarrekening 2021 vastgoed-jaarrekening

  Na jaren waarin de jaarverslaggevingsregels voor woningcorporaties ingrijpend zijn aangepast is het in het verslagjaar 2021 gelukkig wat rustiger. En toch moet je er zorgvuldig mee omgaan. Uiteraard moet de Vestia-leningruil goed verwerkt worden, maar daarin zijn we goed geholpen met www.leningruil.nl.

  (meer…)

  Lees verder

  Jaarverslaggeving Woningcorporaties – Digitaal jaarverslag

  Doelgroep
  Managers financiën, medewerkers planning en control, controllers 

  Deelnemers
  Minimaal 5 deelnemers maximaal 12 

  Aanvangsniveau
  Kennis van de jaarrekening van woningcorporaties 

  Doelstellingen
  Kennis van de aandachtspunten bij het opstellen van de jaarrekening, in het bijzonder voor het vastgoed,  met daarbij de laatste inzichten en actualiteiten 

  Studiebelasting
  2 uren 

  Vrijstellingenbeleid
  Vrijgesteld van BTW 

  Prijs
  € 75,-  

  Studiemateriaal
  Niet van toepassing  

  Lees verder

  De verlaging verhuurderheffing van € 500 miljoen verhuurdersheffing

  Wat doen we ermee?

  Natuurlijk kunnen we de uitkomst van de troonrede-besprekingen in de Tweede Kamer op 23 september jl. goed gebruiken!

  Wie had er op gerekend, dat we door deze politieke deal op 23/9 structureel € 500 miljoen vermindering van de verhuurderheffing zouden krijgen?

  Veel beleidsbepalers binnen onze sector hoorde ik al verzuchten, dat deze lastenvermindering in de maatschappelijke beeldvorming te snel komt. Immers voor het extra bouwen van de broodnodige woonruimten zijn eerst beschikbaarheid van locaties en ontwikkeltijd nodig! De eerste vruchten daarvan zullen we pas in 2023 en verder kunnen zien. Daartegenover staat dat we de aangekondigde lastenvermindering al in de begroting 2022 zullen (moeten?) verwerken. Het gaat hier gemiddeld om bijna € 2 miljoen per woningcorporatie! En ook in de jaarrekening 2021 zullen we mede hierdoor een historisch hoge waardestijging van ons vastgoed zien. Door de lagere tarieven voor de verhuurdersheffing vanaf 2022 zal de marktwaarde verhuurde staat immers enorm toenemen. Mijn verwachting is, dat deze grootste balanspost circa 15% hoger zal uitkomen per ultimo 2021. Dat zal medio 2022 tot grote verbazing leidde in de publieke opinie. “Wat een eigen vermogen bij de woningcorporaties en wat is er weinig gebouwd!” (meer…)

  Lees verder

  Ethisch handelen en soft controls ethiek-softcontrol

  Extra toelichting

  Bij corporaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van integriteit en organisatiecultuur. Ook “het nieuwe werken” (HNW – vanwege Covid -19 kan mede van invloed zijn op de cultuur binnen de organisatie). Hoewel er niet per se indicaties hoeven te zijn van misstanden op het gebied van integriteit en/of ethisch handelen, geeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in governance gesprekken toch met regelmaat aan dat er organisatie breed meer aandacht besteed moet worden aan de aspecten integriteit / ethisch handelen / bedrijfscultuur.
  Mede aanleiding voor deze training is dat (vermeende) integriteitsissues en de mogelijke risico’s in de praktijk nog steeds onvoldoende wordt onderkend. Tijdens deze training spelen wij in op de dagelijkse praktijk en geven wij handvatten hoe daarmee om te gaan (“ best practices”). Belangrijk onderdeel daarbij is dat de deelnemers ook hun eigen ervaringen van de praktijk kunnen delen en zich meer bewust worden hoe daarmee om te gaan.

  Programma                      

  Blok 1: Begripsbepaling                                                                                                                                     

  • Waar hebben we het precies over
  • Actualiteit
  • Integriteit
  • Soft Controls

   Blok 2: Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
  • Maatschappelijke veranderingen
  • Veranderingen in de branche
  • Veranderende opvattingen
  • …. maar ook wat is er niet veranderd!

  Blok 3: Is uw corporatie fraudeproof?

  • Intern de zaken op orde?
  • Inkoop en aanbesteding, facturatie en betalingen
  • Control en auditing
  • Nevenactiviteiten en belangenverstrengeling

   Blok 4: Voorbeelden uit de praktijk

  • Interactie en discussie

  Blok 5: Alert zijn op de omgeving

  • Hoe herken je zaken die niet in de haak zijn
  • Waar moet je rekening mee houden (als je iets aankaart)
  • Hoe kun je elkaar aanspreken?
  • Wat kan er wel en wat kan er niet (meer)

  Blok 6: Hoe om te gaan met Integriteit, Good Governance & Soft Controls

  • Good Governance
  • Omgangsvormen
  • Cultuur (houding en gedrag)
  • Met elkaar in gesprek over al het bovenstaande

  Doelgroep
  Deze training is bedoeld voor alle medewerkers binnen een corporatie

  Deelnemers
  6 tot 12 deelnemers

  Aanvangsniveau
  Deze training is geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau

  Doelstellingen            
  Door het volgen van deze training bent u zich er meer van bewust wat integer handelen inhoudt, herkent u eerder (mogelijk) niet integere handelingen, leert hoe u ermee om kunt gaan, alsmede hoe elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en hoe u mogelijke risico’s kunt beperken.

  Studiebelasting
  Aanwezigheid op de cursusdag

  Vrijstellingenbeleid
  Niet van toepassing

  Prijs
  675,– per deelnemer incl. lunch (Vrijgesteld van btw)

  Studiemateriaal
  Voor het volgen van deze training is geen studiemateriaal benodigd

  Optioneel
  Deze training kan ook op maat in-company gegeven worden. Voor nadere informatie kunt u hierover contact op nemen met Wobbe van de Meulen (06-30752767 / w.vandermeulen@hofmeier.nl)

  Trainers
  Frans Bovenschen 
  Wobbe van der Meulen

  Lees verder

  Prinsjesdag 2021 – Geen daden maar woorden prinsjesdag

  Natuurlijk, een demissionair kabinet kan slechts een beleidsarme begroting presenteren, maar…… het gister gepresenteerde financiële vooruitzicht voor 2022 (met effecten ver daarna) is wel heel erg mager. De Rotterdamse mentaliteit van mouwen opstropen, schouders eronder en niet lullen maar poetsen straalt er niet bepaald vanaf. Maatschappelijke noden worden ‘gewoon’ doorgeschoven naar een nieuw kabinet, waarvan de samenstelling klaarblijkelijk erg ingewikkeld is. Hete hangijzers worden met symbolische (eenmalige) bedragen gepapt en natgehouden. Een lappendeken van bedragen wordt uitgestrooid over met name zorg, duurzaamheid, binnenlandse veiligheid en woningnood. (meer…)

  Lees verder

  Rabobank SmartBuilds – kans of bedreiging voor de woningmarkt? woningmarkt

  Hofmeier signaleert bewegingen in de woningmarkt. Nu, meer dan ooit, is er meer vraag naar woningen dan dat er aangeboden kan worden. Het tekort aan woningen loopt alleen maar op, dit merk je doordat koopwoningen bijna standaard flink overboden worden en doordat de wachtlijsten bij woningcorporaties (blijven) oplopen.

  De schaarste van de woningmarkt pakt niet alleen negatief uit onder de potentiële kopers, maar ook bij ieder die een woning wil huren. Bepaalde doelgroepen hebben hier het zwaarst onder te lijden, denk hierbij aan starters, de middenhuurgroepen en spoedzoekers zoals mensen die onverwachts hun woning uit moeten als gevolg van een echtscheiding, overleden partner of ouder en dergelijke situaties. Wij zijn van mening dat er een einde moet komen aan deze oververhitte woningmarkt en dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om proactief op te treden bijvoorbeeld door woningen ‘uit de grond te stampen’.

  We zien diverse initiatieven van de grond komen, zoals de Rabo SmartBuilds. Modulaire woningen die na verloop van tijd geheel verplaatst kunnen worden, om tijdelijk het probleem van een groot tekort te verlichten. Er heersen sterk uiteenlopende meningen over zulke initiatieven, van mooie kans tot bedreiging voor de woningmarkt? Het gaat ons niet specifiek om de Rabobank, maar de reacties erop vonden wij voldoende aanleiding er eens wat observaties aan te wijden. Lees hieronder verder over hoe dit de huidige woningmarkt opschudt en wat Hofmeier kan betekenen voor woningcorporaties.

  (meer…)

  Lees verder