Bericht over "Woningcorporaties"

Levert uw data u voldoende informatie? beleidswaarde-data-voldoende-informatie

De afgelopen jaren heeft vooral compliance scherp op het netvlies gestaan bij woningcorporaties. Nu verschuift de focus langzamerhand weer meer naar lange termijn doelstellingen, visie en strategie. Dat is ook goed, immers een veranderende maatschappij vraagt ook om organisaties die kunnen anticiperen en meebewegen.

Door die meer strategische oriëntatie zien we, dat woningcorporaties onder andere worstelen met vraagstukken omtrent het soort organisatie dat men wil zijn. Welke dienstverlening daarbij hoort, maar ook een daarbij passend(e) organisatie-inrichting, vastgoedsturing en risicomanagement. Door de toenemende wensen uit de maatschappij, de toegenomen verantwoordingsdruk en de afgenomen financiële speelruimte wordt het maken van keuzes steeds belangrijker. Dat heeft invloed op het maken van bijvoorbeeld prestatieafspraken met stakeholders, maar ook op de manier waarop binnen de organisaties keuzes onderbouwd moeten worden, bijvoorbeeld het bepalen van verwachte rendementen en passendheid van keuzes binnen de vastgoed visie. Onder andere door een sub-optimale datakwaliteit ontstaat een gebrek aan kennis en inzicht om een juiste afweging te maken. Dit verschijnsel treedt op elk niveau op, strategisch, tactisch en operationeel. Incomplete of gebrekkige data geeft u immers geen informatie over uw organisatie en prestaties.

Het is daarom noodzakelijk om de data, of de basisgegevens, duidelijk te hebben, om een juiste afweging te kunnen maken.

Wat bedoelen we nu met ‘data’?

Laten we voor nu inzoomen op een vraagstuk om data meer tastbaar te maken. Over welke data hebben we het? Wat ga je meten? Hoe maak je data eigenlijk tastbaar? Wat hebben we nodig om de brug te slaan naar meer kennis en inzicht? Ik neem je nu mee op “reis” vanuit het perspectief van een huurder binnen een woningcorporatie.

Citaat willekeurige huurder: “Als huurder wil ik in een goede buurt wonen, in een kwalitatief goede woning tegen zo laag mogelijke lasten. Oh ja…als ik de huur overmaak, wil ik dat mijn betaling juist, tijdig en volledig verwerkt wordt. Verder wil ik dat mijn afrekeningen snel op mijn rekening staan. Ik wil niet hoeven bellen of naar een wijkkantoor hoeven gaan.”

Als we inzoomen op het tweede gedeelte van bovenstaande casus, is de volledigheid en juistheid van de financiële stamdata omtrent huurders van cruciaal belang. Uw interne data kan getoetst worden aan vooropgestelde prestatie-indicatoren. In deze casus kunnen daarbij twee belangrijke gezichtspunten worden gehanteerd:

  1. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over de huidige staat van de financiële stamdata t.b.v. het debiteuren- en afrekeningsproces
  2. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over het ontstaan van een sub-optimale datakwaliteit.

Door aan de voorkant te waarborgen dat de datakwaliteit goed is, kunnen ook de output en performance van het debiteurenproces, afrekeningsproces en betalingsproces worden gestroomlijnd. Een bijkomend voordeel is dat een huurder niet onnodig hoeft te bellen of een afspraak hoeft te maken op kantoor, maar direct inzicht heeft in de eigen situatie.

Ik zeg WIN-WIN!

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de wijze waarop u grip krijgt op uw data? Of wilt u meer weten over de dienstverlening die Hofmeier hierin biedt, bijvoorbeeld middels de ‘data nulmeting’? Neem dan contact op met onze consultant Andy Ramrattan.

Lees verder

Gebundelde krachten

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de stofresten van de boerenacties net neergedaald, is ‘de bouw’ weer vertrokken van het Malieveld, staat het onderwijzend personeel op het Binnenhof om te vechten voor de kwaliteit van het onderwijs en is het al weer drie weken gelden dat de Woonbond en zo’n tweehonderd corporaties de krachten bundelden in het verzet tegen de Verhuurdersheffing. Wat is de overeenkomst? Verbinding tussen gelijkgestemden die opkomen voor hun bestaansrecht.

In het geval van de corporaties – ons domein – gaat het om miljoenen euro’s betaalde belasting die worden afgezet tegen het aantal woningen dat er voor gebouwd zou kunnen worden, de duurzaamheidsopgave die ermee betaald kan worden en de toenemende druk van de betaalbaarheidslast af zou kunnen halen. Stuk voor stuk plausibele argumenten. Zeker in combinatie met de toenemende VpB betalingen. Natuurlijk is de inhoudelijke boodschap van groot belang, maar het gegeven dat de sector de krachten bundelt, zich gezamenlijk laat horen en opkomt voor de sector en de huurder vind ik een bijzondere vermelding waard. Dat is te lang niet gebeurd! Dit nieuwe elan is ook hard nodig om publiek en politiek beter te informeren. Zodat de beeldvorming over de sector zuiverder wordt en toekomstige beslissingen positief worden bijgesteld.
(meer…)

Lees verder

Dieperliggende vragen naar aanleiding van strategische programma WSW vragen-strategische-programma-WSW

Dat het WSW zich aan het heroriënteren is op de eigen strategische positie is niet zo gek. De (Rijks)overheid wil immers graag af van garantiestelsels en is dan ook erg kritisch op het functioneren van de nog bestaande stelsels. Tegelijkertijd is door wijzigingen in de regelgeving en financiële debacles het borgstelsel in 2018 voor het eerst echt op de proef gesteld. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en is er twee keer aanspraak op het risicovermogen van het WSW gedaan. (meer…)

Lees verder

Kostenbesparing taxatieproces – Taxeren kan je leren vastgoed-waardebepaling

De marktwaardewaardering van het vastgoed wordt door veel corporaties gezien als een ‘moetje’ in het bedrijfsproces. Het heeft daar echter een aanmerkelijke invloed op. Zo komt de beleidswaarde voort uit de outputparameters van de marktwaarde. Deze beleidswaarde is weer van belang voor de ratio’s en financiële ruimte van de corporaties. Een juiste opbouw van de waarde is daarom essentieel. Een visie op de te hanteren parameters in de opbouw van de marktwaardewaardering is cruciaal voor de bepaling van de beleidswaarde. Waar is er in dit proces winst te behalen? (meer…)

Lees verder

Verbinden van bedrijfskolommen verbinden-bedrijfskolommen

Het samenspel voor een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering voor nu en naar de toekomst.

Veel organisaties zijn verdeeld in afdelingen die elk vanuit eigen disciplines, eigen vakterminologie, eigen belangen en culturen werken. Zo ook bij woningcorporaties is een dergelijke indeling aanwezig:  Financiën, Vastgoed en Wonen. Maar juist een goede verbinding tussen deze afdelingen is van essentieel belang voor het succesvol behalen van organisatiedoelen. (meer…)

Lees verder

Verduurzaming berekenen verduurzaming_berekenen

Hoe bereken je de kosten van verduurzaming? Op welke manier maak je de juiste investeringskeuze? Kees van de Berg van Patrimonium en Rens Linssen, Hofmeier professional, werken samen aan een model om duurzaamheidsuitgaven te berekenen. Met dit model is het mogelijk om het rendement van een duurzaamheidsinvestering eenvoudig te kunnen berekenen.

(meer…)

Lees verder