fbpx

Bericht over "Woningcorporaties"

(business)Controllers en medewerkers interne controle van woningcorporaties

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die een taak hebben in het uitvoeren van werkzaamheden van interne controle (in de eerste en/of tweede lijn).

Doelstelling
Na deze training ben je instaat de te bespreken werkzaamheden in een controlewerkprogramma om te zetten

Deelnemers
Maximaal 15

Niveau 
Mbo/Hbo

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Een syllabus met o.a. te gebruiken modellen

Prijs
€300,- per persoon (ex.BTW)

Lees verder

Training: Het sterke MT

Hoe kunnen we optimaal elkaars kennis en kunde benutten

Als MT staat u voor de opdracht om uw organisatie naar een mooie toekomst te brengen en weloverwogen beslissingen en acties te nemen die daartoe leiden.
En dan heb je met elkaar die stip op de horizon beschreven en de weg ernaartoe bepaald, maar……… vervolgens valt iedereen weer terug in oude patronen en routines, wordt de voortgang niet (goed) gemonitord, worden resultaten of het uitblijven ervan niet geëvalueerd en worden er geen maatregelen genomen om de gestelde doelen alsnog te kunnen bereiken of om nieuwe, realistischer doelen vast te stellen…….
(meer…)

Lees verder

Training: Actualiteiten Jaarverslaggeving Woningcorporaties (ook Inhouse mogelijk)

Het programma voor deze cursus

Onze twee docenten geven allereerst het meest recente overzicht van de actualiteiten die van belang zijn voor de komende jaarverslaggeving.

Het grootste deel van de inhoudelijke behandeling zal gaan over:

  • Het onderscheid onderhoud en investeringen en dan vooral de doorwerking op de beleidswaarde en de nieuwe bepaling van de onrendabele toppen per ultimo 2019
  • De aanpassingen in de belastinglatenties
  • De uitwerking van de nieuwe stelsel-, schattings- en presentatiewijzigingen
  • De verwerking van de gerealiseerde kortingen op de verhuurdersheffingen

De behandelingen zullen voorzien zijn van stellingen waarbij ook de deelnemers aan deze kennisbijeenkomst hun mening kunnen geven. Ook zullen wij de gepresenteerde onderwerpen zoveel mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van de afdeling Financën en van control

Deelnemers
Maximaal 15

Niveau 
HBO niveau

Doelstelling
Na deze cursus heb je een goed inzicht in de actualiteiten in de verslaggeving die van toepassing zijn op de jaarverslaggeving over 2019

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Een hand-out van de behandelde stof

Prijs
€250,- per persoon (ex.BTW)

Lees verder

Training: Scenarioplanning voor Woningcorporaties

Programma dag 1

 

Blok 1

Kennismaking met Scenarioplanning

 

 

🧩  Kennismaking

🧩  Wat is scenarioplanning (theoretische achtergrond)

🧩  Wanneer gebruik je scenarioplanning wel en wanneer niet?

🧩  Verkennen dilemma’s

 

Blok 2

Omgevingsscenario’s

 

 

🧩  Omgevingsverkenning

🧩  Uitwerken omgevingsscenario’s

 

Blok 3

Doelscenario’s

 

 

🧩  Verkennen diverse mogelijkheden doelscenario’s

🧩  Uitwerken doelscenario’s

 

Programma (dag 2)

Blok 4

Verschillende scenariomodellen

 

 

 

🧩  Kennismaking met een aantal verschillende scenariomodellen

🧩  Presentatie raamwerk scenario en kernonzekerheden (assenkruis)

🧩  Aan de slag met de verschillende modellen en scenario’s

 

Blok 5

Opstellen ‘eigen’ scenario

 

 

🧩  Aan de hand van een eigen casus een scenario opstellen

🧩  Casus presenteren

 

Blok 6

Bespreken en discussie

 

 

🧩  Elkaars scenario bespreken en becommentariëren

🧩  Discussie

 

Doelgroep
Deze training scenarioplanning is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties

Deelnemers
Maximaal 15

Niveau 
HBO niveau

Doelstelling
Door het volgen van deze masterclass:
✅ bent u in staat toekomstgerichte projecten binnen uw eigen organisatie te beoordelen, ontwikkelen, of te leiden
✅ leert u hoe u met uw kennis van de toekomst het strategisch vermogen van uw organisatie kunt vergroten
✅ leert u meerdere methodieken om zelf toekomstverkenningen uit te voeren leert u toekomstverkenningen te gebruiken voor strategische besluitvorming
✅ leert u hoe met scenarioplanning strategisch in te spelen op trends weet u wanneer scenarioplanning wel en niet in te zetten

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

Prijs
€1250,- per persoon (ex.BTW)

Lees verder

De invloed van de beheerkosten op de beleidswaarde en kengetallen

In de begroting 2020 moet men de nieuwe voorschriften van het Reglement Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting d.d. 25-9-2019 toepassen. In het nieuwe artikel 14a van het RTIV staan regels voor de beheerkosten voor de beleidswaarde: ‘De beheerkosten voor de beleidswaarde zijn gedefinieerd op basis van het totaal van de posten “Lasten verhuur en beheeractiviteiten” en “overige directe operationele lasten exploitatiebezit”, minus de verhuurdersheffing.’ Net als in het verantwoordingsjaar 2018 moet de beleidswaarde vervolgens worden afgeleid van de Marktwaarde in Verhuurde Staat. Omdat er grote interpretatieverschillen voorkwamen in de derde en vierde afslagen, te weten het onderhoud en het beheer, is dit wetsartikel tot stand gekomen.

(meer…)

Lees verder

Levert uw data u voldoende informatie? beleidswaarde

De afgelopen jaren heeft vooral compliance scherp op het netvlies gestaan bij woningcorporaties. Nu verschuift de focus langzamerhand weer meer naar lange termijn doelstellingen, visie en strategie. Dat is ook goed, immers een veranderende maatschappij vraagt ook om organisaties die kunnen anticiperen en meebewegen.

Door die meer strategische oriëntatie zien we, dat woningcorporaties onder andere worstelen met vraagstukken omtrent het soort organisatie dat men wil zijn. Welke dienstverlening daarbij hoort, maar ook een daarbij passend(e) organisatie-inrichting, vastgoedsturing en risicomanagement. Door de toenemende wensen uit de maatschappij, de toegenomen verantwoordingsdruk en de afgenomen financiële speelruimte wordt het maken van keuzes steeds belangrijker. Dat heeft invloed op het maken van bijvoorbeeld prestatieafspraken met stakeholders, maar ook op de manier waarop binnen de organisaties keuzes onderbouwd moeten worden, bijvoorbeeld het bepalen van verwachte rendementen en passendheid van keuzes binnen de vastgoed visie. Onder andere door een sub-optimale datakwaliteit ontstaat een gebrek aan kennis en inzicht om een juiste afweging te maken. Dit verschijnsel treedt op elk niveau op, strategisch, tactisch en operationeel. Incomplete of gebrekkige data geeft u immers geen informatie over uw organisatie en prestaties.

Het is daarom noodzakelijk om de data, of de basisgegevens, duidelijk te hebben, om een juiste afweging te kunnen maken.

Wat bedoelen we nu met ‘data’?

Laten we voor nu inzoomen op een vraagstuk om data meer tastbaar te maken. Over welke data hebben we het? Wat ga je meten? Hoe maak je data eigenlijk tastbaar? Wat hebben we nodig om de brug te slaan naar meer kennis en inzicht? Ik neem je nu mee op “reis” vanuit het perspectief van een huurder binnen een woningcorporatie.

Citaat willekeurige huurder: “Als huurder wil ik in een goede buurt wonen, in een kwalitatief goede woning tegen zo laag mogelijke lasten. Oh ja…als ik de huur overmaak, wil ik dat mijn betaling juist, tijdig en volledig verwerkt wordt. Verder wil ik dat mijn afrekeningen snel op mijn rekening staan. Ik wil niet hoeven bellen of naar een wijkkantoor hoeven gaan.”

Als we inzoomen op het tweede gedeelte van bovenstaande casus, is de volledigheid en juistheid van de financiële stamdata omtrent huurders van cruciaal belang. Uw interne data kan getoetst worden aan vooropgestelde prestatie-indicatoren. In deze casus kunnen daarbij twee belangrijke gezichtspunten worden gehanteerd:

  1. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over de huidige staat van de financiële stamdata t.b.v. het debiteuren- en afrekeningsproces
  2. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over het ontstaan van een sub-optimale datakwaliteit.

Door aan de voorkant te waarborgen dat de datakwaliteit goed is, kunnen ook de output en performance van het debiteurenproces, afrekeningsproces en betalingsproces worden gestroomlijnd. Een bijkomend voordeel is dat een huurder niet onnodig hoeft te bellen of een afspraak hoeft te maken op kantoor, maar direct inzicht heeft in de eigen situatie.

Ik zeg WIN-WIN!

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de wijze waarop u grip krijgt op uw data? Of wilt u meer weten over de dienstverlening die Hofmeier hierin biedt, bijvoorbeeld middels de ‘data nulmeting’? Neem dan contact op met onze consultant Andy Ramrattan.

Lees verder