Public Archieven | Pagina 2 van 8 | Hofmeier.nl - Meer dan cijfers
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Public"

  Doe de rechtmatigheidsscan!

  Kan jouw gemeente in 2021 een rechtmatigheidsverklaring afgeven?

  Wil je graag weten wat jouw gemeente nog moet doen om in 2021 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven? Doe de rechtmatigheidsscan en krijg inzicht in wat er wel en niet geregeld is. Welke stappen moet jouw gemeente nog maken?
  (meer…)

  Lees verder

  Rechtmatigheidsverantwoording rechtsmatigheidsverantwoording-rechtmatigheidscan

  Kan jouw gemeente in 2021 een rechtmatigheidsverklaring afgeven?

  Wil je graag weten wat jouw gemeente nog moet doen om in 2021 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven? Doe de scan en krijg inzicht in wat er wel en niet geregeld is. Welke stappen moet jouw gemeente nog maken?

  Binnen het fysieke en sociale domein worden gemeenten geconfronteerd met grote uitdagingen. Van gemeenten wordt gevraagd transparant te zijn over de levering van producten en diensten. Gemeenten leggen hier verantwoording over af en raken daarmee de rechtmatigheid van de uitvoering. Daarbij gaat het niet alleen over de juiste toepassing van de wet- en regelgeving, maar vooral over het op orde zijn van de interne beheersing.

  Wat betekent dit voor gemeenten?
  In 2021 is niet meer de accountant, maar het college van B&W verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverklaring. Deze verantwoording wordt door de accountant meegenomen in zijn getrouwheidsverklaring.
   
  Het is gewenst dat er draagvlak ontstaat bij alle betrokkenen: raad, college, ambtelijke organisatie en accountant. Daarbij is het noodzakelijk dat men binnen de eigen gemeente weet welke stappen nog gezet moeten worden om in 2021 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Dat goed in beeld krijgen is niet eenvoudig. Er moet niet alleen naar de instrumentele kant van de aanstaande wetswijziging worden gekeken, maar ook naar de gedragsverandering binnen de organisatie. Dit is een gedragen verantwoordelijkheid van alle managers en procesverantwoordelijken, met een nadrukkelijke rol voor de interne en verbijzonderde interne controle en de auditor.

  Hoe kunnen de gemeenten hier invulling aan geven?
  Gemeenten kunnen goed inzicht krijgen in de stand van zaken middels het invullen van de rechtmatigheidsscan (een nulmeting). De scan geeft antwoord op de vraag welke stappen een gemeente nog moet nemen om een dergelijke verklaring af te kunnen geven in 2021. De vragen zijn gerubriceerd aan de hand van een zevental domeinen. Hierbij kan gedacht worden aan de strategievorming, het draagvlak in de organisatie, de huidige kwaliteit van de processen, de controlemaatregelen, auditing en niet te vergeten de risico’s. Na het invullen wordt er een op maat gemaakt rapport verstuurd waaruit blijkt welke zaken goed en minder goed zijn geregeld. Ook ontvangt men praktische aanbevelingen die helpen bij de veranderopgave.

  Hofmeier en Segment hebben hun krachten gebundeld om gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces. Zowel op het gebied van procesbegeleiding en verandermanagement als op het gebied van trainen en opleiden.

  Elke gemeente heeft nu dus de mogelijkheid om dit onderwerp helder in kaart te brengen. Aan de scan en eerste rapportage met aanbevelingen zijn geen kosten verbonden.

  Wacht niet langer!

  Zorg dat de organisatie de interne beheersing steeds beter op orde krijgt en laat dus geen tijd meer verloren gaan. 2021 komt eerder dan je denkt. Het proces om de verklaring te kunnen afgeven kost ook tijd. Ook het creëren van organisatiebreed draagvlak is iets dat je niet van de ene op de andere dag realiseert.

  Wilt u weten hoe Hofmeier en Segment uw gemeente verder kunnen helpen op het gebied van Rechtmatigheid? Neem dan vrijblijvend contact op via 088-572 75 55 of kijk op rechtmatigheidsscan.nl

   

   

  Lees verder

  Het andere denkkader van de controller denkkader-controller

  Verandering is de enige constante. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor gemeenten. De afgelopen jaren zijn taken van de rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten. Zij moeten steeds meer taken uitvoeren met minder budget. Ga er maar aanstaan als gemeente.

  (meer…)

  Lees verder

  Meerjarenbegroting Onderwijs: aandacht voor de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren

  Introductie van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en het tijdig treffen van beheersmaatregelen om ook in de komende jaren in control te zijn.

  Een meerjarenbegroting gaat over toekomstgericht denken. Waarbij de financiële effecten van het te voeren beleid de belangrijkste punten van aandacht zijn. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van balansposities en de ontwikkeling van de exploitatie. Mede om te bepalen of zij de eigen governance op orde hebben. Indien nodig zal dit leiden tot het treffen van de nodige beheersmaatregelen. Zo worden ongewenste ontwikkelingen tijdig bijgestuurd en is de instelling ook op dit punt in control. (meer…)

  Lees verder