(Lokale) overheid

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -begroting. Een belangrijke taak maar een extra belasting voor uw ambtelijke organisatie. 2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen.  Lees verder

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De andere focus van de public sector: de verbinding

  De beweging
  Het speelveld van de lokale overheden is de laatste jaren complexer geworden. Aan de ene kant stellen inwoners en bedrijven/instellingen in toenemende mate eisen aan de overheid en aan de andere kant worden door het rijk steeds meer taken gedecentraliseerd (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). De doelstelling van het rijk is de gemeenten de verantwoordelijkheid te geven over de taken die onze inwoners direct raken. Daarmee wordt de relatie gelegd met de dienstverlening, die bij alle gemeenten volop in de belangstelling staat.

  Er is sprake van een vernieuwing van het gemeentelijk denken (een andere focus). In de processen worden de klanten meer centraal gesteld, wordt het integraal denken bevorderd, wordt er meer gestuurd op maatschappelijk gewenste resultaten en krijgen de medewerkers meer ruimte zichzelf te ontwikkelen. Een andere focus betekent oog hebben voor de maatschappelijke taak, bevordering van de zelfredzaamheid van onze inwoners, duidelijkheid over de rolverdeling en de bedrijfsvoering uitvoeren met ziel en zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid wordt bedoeld met passie werken aan de publieke taak en tegelijkertijd zakelijk en resultaatgericht. Opereren vanuit een gedeelde visie en ambitie met onze maatschappelijke partners door meer te gaan samenwerken en te verbinden

  De verbindende rol
  De realisatie van de maatschappelijke opgaven vereist een andere rol van iedereen van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, politici tot maatschappelijke organisaties.

  Bij verbindend leiderschap gaat het om het goed kunnen inschatten wat de medewerkers bezighoudt, wat de kwaliteiten zijn en hoe deze kunnen verbeteren. Daarbij hoort ook het stimuleren en enthousiasmeren en het maken van concrete resultaatafspraken. De rol van de medewerker zal veranderen door meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid de opgedragen taken op een klantgerichte wijze uit te voeren.

  Ook bestuurders en politici moeten kunnen loslaten en zich op de hoofdzaken concentreren. Bewustwording van deze veranderende rol is van belang evenals het benoemen en beoordelen wat er moet gebeuren om dit te bereiken.

  Vanuit de verbindende rol gaan de gemeenten voor GROEI (Gezamenlijk, Realiseren we Onze Eigen Identiteit). Dat wordt gerealiseerd door vanuit een innerlijke en onderlinge verbinding succesvol te zijn en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving.

  De ondersteuning van Hofmeier
  Wij vanuit Hofmeier hebben ervaring in de public sector en kunnen bestuurders, cfo’s, management en financiële afdelingen ontzorgen in het optimaliseren van het gehele proces. Wij zorgen voor de verbindende rol  door dicht bij de burger te blijven en efficiënt met de middelen om te gaan.

  Aan alle kanten worden de administratieve processen weer heringericht (gestandaardiseerd en geüniformeerd), rapportagesystemen verder ontwikkeld en ICT- koppelingen geherdefinieerd. Dat alles om in control te blijven en grip te houden op de totale bedrijfsvoering. De basis moet op orde zijn en door o.a. de verdergaande digitalisering zal er meer een evenwicht moeten plaatsvinden tussen de harde en soft controls. Bij de harde controls gaat het om de resultaten en bij de soft controls gaat het meer over het goed luisteren en met elkaar in dialoog gaan en tot oplossingen komen. We zijn uw partner en willen gezamenlijk optrekken om uw doelstellingen te bereiken.

  Het gaat niet meer alleen om de cijfers maar om de totale bedrijfsvoering. Dat is de rol van de Business Controller. Er ontstaat een beweging van financieel- naar businesscontroller. Daarnaast hebben we invulling gegeven aan het actuele thema “Grip krijgen op het sociaal domein” en de rol die we daarbij kunnen vervullen.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen graag met u van gedachten.


  Eric RoelsSectormanager en adviseur Overheden  Ook interessant