LinkedIn Public / Publieke sector - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Public

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De andere focus binnen Public:

  met minder een beter resultaat

  Binnen de sector Public is er sprake van een vernieuwing van het publieke denken (een andere focus). De inwoners en maatschappelijke partners worden meer centraal gesteld. Het integraal denken van de beleidsadviseurs wordt bevorderd. Er wordt meer gestuurd op maatschappelijk gewenste resultaten en de medewerkers krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden met daarbinnen meer ruimte zichzelf te ontwikkelen.

  Een andere focus betekent oog hebben voor de maatschappelijke taak, bevordering van de zelfredzaamheid, duidelijkheid over de rolverdeling en de bedrijfsvoering uitvoeren met ziel en zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid wordt gedoeld op het met passie werken aan de publieke taak en tegelijkertijd zakelijk en resultaatgericht. We opereren vanuit een gedeelde visie en ambitie met onze maatschappelijke partners.

  Onderverdeling Public
  We richten ons binnen het publieke domein op de Overheden, Onderwijs en Zorg. Deze hebben een onderlinge relatie. Binnen alle drie is er sprake van een andere focus:
  • Binnen de Overheden door de inwoner en de maatschappelijke partners centraal te stellen.
  • Binnen het Onderwijs door meer te verzakelijken. Integrale verantwoordelijkheid en grip op de bedrijfsvoering komen centraal te staan. De uitvoering van de huisvestingswet is een belangrijk item en onderwijs is ook een verbindende schakel in de keten ouders- onderwijs – jeugdzorg
  • Binnen de Zorg door de drie decentralisaties, waarbij er sprake is van verschuivende panelen naar meer zelfredzaamheid, mantelzorg en professionele zorg maar ook naar de markt door een bredere dienstverlening van zorgorganisaties. Binnen deze context moet invulling worden gegeven aan de transformatie door met minder middelen betere diensten en producten te leveren. Er is een directe relatie met de gemeenten vanuit de financiering van o.a. de gemeenten vanuit de participatiewet, Wmo en jeugdzorg.

  Kennisontwikkeling
  Binnen de publieke sector staat kennisontwikkeling centraal en we willen deze met elkaar delen om zo als volwaardig partner met u een duurzame relatie aan te gaan. Het leggen van de goede verbindingen met de inwoners en maatschappelijke partners door begrip te tonen voor elkaars standpunten, dezelfde taal te spreken en voortdurend te denken in oplossingen zijn daarbij centrale elementen.

  Bijdrage Public
  We hebben veel kennis over de genoemde thema’s en willen daar samen met u in investeren. Het opgeleverde resultaat is een verbetering van de dienstverlening door een efficiëntere bedrijfsvoering. We willen graag uw partner zijn en meedenken met de actuele ontwikkelingen in een dynamische omgeving.

  Contact
  Wij zijn oprecht geïnteresseerd in uw ontwikkelingen en specifieke uitdagingen. We willen daar graag met u over van gedachten wisselen.  Ook interessant