Previsitatie

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte visitatie. De eerste stap op weg naar een succesvolle visitatie is tenslotte weten waar uw organisatie nu staat en waar de verbeterpunten liggen.

  Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 is visitatie bij woningcorporaties een eens in de vier jaar terugkerende verplichting. In de visitatie wordt aan de hand van de beschikbare documentatie en interviews het maatschappelijk presteren van de corporatie beoordeeld. Voor de corporatie is het van belang dat alle vereiste documentatie ten behoeve van de visitatie aanwezig en op orde is. Daarom willen management, bestuur en raden van toezicht graag voordat de visitatie plaatsvindt inzicht in hoe ze er op dit punt voorstaan.

  Hofmeier voert daarom previsitaties bij corporaties uit, voor een tussentijdse meting die inzicht geeft hoe de corporatie er nu voorstaat. Op basis van deze meting doen we aanbevelingen over hoe er in de tijd tot aan de visitatie een verbeterslag uitgevoerd kan worden. Tegelijkertijd worden er ook voorstellen voor structurelere verbetering gedaan.

  “Een duidelijke en overzichtelijke rapportage met per prestatieveld een goed onderbouwd beeld van de actuele situatie”

  Aanpak previsitatie
  Onze werkwijze kenmerkt zich door onze gestructureerde en efficiënte aanpak, die uiteraard aansluit bij de onderzoeksmethode van de geldende visitatiemethodiek. De aanpak van Hofmeier bestaat uit de volgende 5 stappen:

  1. Startbijeenkomst
  Voor we starten met de previsitatie houden we kort een gesprek met de directeur-bestuurder en het management, waarbij we de doelstellingen en de aanpak van de previsitatie bespreken.

  2. Deskresearch
  Vertrekpunt van onze aanpak is de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0. Conform deze methodiek bekijken we allereerst of de vereiste documenten aanwezig zijn, wat de kwaliteit en de relevantie van de benodigde stukken is en het mogelijke effect daarvan op de beoordeling. Deze gegevens worden zorgvuldig bestudeerd en verwerkt in een documentenlijst. De vragen vanuit de deskresearch worden verzameld en gebruikt tijdens de interviews.

  3. Interviews intern en extern
  Voorts worden er met directeur-bestuurder, het management en de belangrijkste stakeholders interviews afgenomen, waarin per prestatieveld de voor de visitatie relevante samenstellende onderdelen aan de orde komen.

  4. (Concept) Rapportage
  Van de bevindingen wordt per prestatieveld (presteren naar opgaven en ambities; presteren volgens belanghebbenden; presteren naar vermogen en governance) een helder en leesbaar verslag opgesteld, bestaande uit een beknopt overzicht van de bevindingen plus een goed onderbouwde toelichting op uw maatschappelijke prestaties.

  5. Presentatie
  Na afronding van de previsitatie worden de bevindingen en eventueel benodigde verbetervoorstellen tijdens een interactieve presentatie besproken. Deze presentatie kan leiden tot aanpassingen in het rapport als er sprake is van eventuele feitelijke onjuistheden of als een nadere verduidelijking noodzakelijk blijkt.

  Opvolging
  Het eindresultaat van de previsitatie is een duidelijke en handzame rapportage met per prestatieveld een goed onderbouwd beeld van de actuele situatie en, voor zover van toepassing, een aantal verbetervoorstellen. Een overzichtelijke documentlijst, waarbij de aanwezigheid en kwaliteit van beleids- en organisatiestukken is getoetst, wordt als bijlage meegeleverd. Sluitstuk is een presentatie aan directie en management.

  Dienstverlening Hofmeier
  Hofmeier biedt u:

  • Ervaren, onafhankelijke en objectieve previsitatoren;
  • Een efficiënte en persoonlijke aanpak;
  • Een duidelijke, bondige en eerlijke beoordeling;
  • Heldere en transparante aanbevelingen;
  • Korte doorlooptijden en minimale tijd- en werkbelasting voor de corporatie.

  Wilt u meer weten?
  Wilt u weten hoe we u kunnen helpen op het gebied van Previsitaties? We wisselen graag van gedachten met u.  Ook interessant

  Hofmeier Connect Meeting: Focus!

  Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

  Lees verder

  Seminar I De Woningnood in Nederland

  Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

  Lees verder

  Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

  Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

  Lees verder

  In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

  Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

  De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

  Lees verder

  Wat is de beste rapportageoplossing?

  Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

  Lees verder

  De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

  Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

  Lees verder

  Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

  Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

  Lees verder

  De zomer is nu toch echt voorbij!

  Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

  Lees verder

  De Lean corporatie in 5 stappen

  De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

  Lees verder

  Financiële marktwaardering: een hele klus

  Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

  Lees verder

  Fiscalist Woningcorporaties

  Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  Controller en accountant: samen sterk

  Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

  Lees verder

  Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

  Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

  Lees verder

  Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

  Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

  Lees verder

  SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

  Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  De controller en de accountant: samen sterk

  Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

  U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

  Lees verder

  Zelfevaluatie RvC/RvT

  Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

  Lees verder

  Boardroom Dynamics

  Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

  Lees verder

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

  Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

  Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

  Lees verder

  Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

  Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

  Lees verder

  Belastingen; in uw voor- of nadeel?

  De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

  Lees verder

  AVG en Privacy; aan de slag!

  Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

  Lees verder

  De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

  Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

  Lees verder

  Beheersen van frauderisico’s

  Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

  Lees verder

  Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

  De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

  Lees verder

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

  Lees verder

  Scan Cultuur, houding & gedrag

  Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

  Lees verder

  Previsitatie

  Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

  Lees verder

  Flexibele schil

  Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

  Lees verder

  Risicomanagement

  Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

  Lees verder

  Fiscaal in control

  Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

  Lees verder

  Kostenbeheersing en optimalisatie

  De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

  Lees verder

  Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

  De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

  Lees verder

  Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

  Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  Financial Controller

  Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

  Lees verder