Producten en Oplossingen

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en va...

Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat vo...

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante stru...

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de...

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de ...

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, ...

  • Veranderingen in de zorg

    In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van de AWBZ zijn ondergebracht in het gemeentelijk domein. Daarbij gaat het vooral om de ambulante en semimurale begeleiding van kwetsbare burgers: ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Dure zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte (kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige beperking) is ondergebracht in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

    Lees verder