Producten en Oplossingen

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worde...

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en onge...

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet v...

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke...

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht m...

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplic...

  • Veranderingen in de zorg

    In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van de AWBZ zijn ondergebracht in het gemeentelijk domein. Daarbij gaat het vooral om de ambulante en semimurale begeleiding van kwetsbare burgers: ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Dure zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte (kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige beperking) is ondergebracht in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

    Lees verder