LinkedIn Het effect van Corona op de jaarstukken 2019 | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Het effect van Corona op de jaarstukken 2019

  Voor woningcorporaties die de jaarstukken 2019 nog niet hebben laten vaststellen in de Raad van Commissarissen komt er een vooraf onvoorzien extra vraagstuk bij. Wat schrijven we over de gevolgen van het Coronavirus voor onze woningcorporatie? En waar doen we dat?

  3 min lezen
  jaarrekening1029-corona
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Wat verwachten de accountants?

  De Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBAP) publiceerde 20 maart 2020 Alert 42 “Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden”. Volgens deze Alert behoren woningcorporaties minimaal in de “gebeurtenissen na balansdatum” en het bestuursverslag (toekomstparagraaf) in te gaan op de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis. En als de continuïteit in het geding is, raakt dit ook de toelichtingen in de jaarrekening.

  Vervolgens zal de accountant af willen stemmen, of de opgenomen teksten juist en volledig zijn. Hoe komt de bestuurder tot deze teksten? Zijn de mogelijke gevolgen goed onderzocht door de leiding van de woningcorporatie en welke onderbouwing is daarbij gebruikt?

  Wat kan de woningcorporatie nu het beste doen?

  Op dit moment doet de directie of het managementteam er goed aan om het effect van de Coronacrises per activiteit van de woningcorporatie te onderzoeken en te bespreken. Het verslag van deze bespreking kan vervolgens dienst doen als “position paper” van de bestuurder, waaraan de tekst in de jaarstukken 2019 te toetsen is.

  Wat kan dan aan de orde komen bij deze benadering per activiteit?

  De volgende twee voorbeelden zijn denkbaar:

  Voorbeeld 1
  Ten eerste, is er een mogelijk gevolg voor de investeringen in 2020? Welke investeringen en renovaties zullen in 2020 vertraging oplopen? Wat betekent dit voor de kasstromen en voor de aan te trekken financiering? En als daardoor de investeringsactiviteiten vertraagd worden, wat betekent dit dan voor de projectleiders? Moet er werktijdverkorting worden aangevraagd?


  Voorbeeld 2
  Het tweede voorbeeld gaat over de financiële positie. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de marktwaarde verhuurde staat en de beleidswaarde? Denkbaar is dat door het effect van de verwachte economische recessie, de leegwaarde zal dalen en ook de streefhuren onder druk komen te staan. Dit zal vervolgens leiden tot minder gunstige kengetallen van bijvoorbeeld de Loan-to-Value en de ICR (minder baten). Wat betekent dit voor de woningcorporatie?

  Voor de interne analyse is een werklijst nuttig

  Om goed en volledig de gevolgen in beeld te brengen, zou iedere manager over een vragenlijst, gericht op zijn afdeling, moeten beschikken. Dit zal binnen zijn afdeling leiden tot mogelijke gevolgen en wellicht scenario’s. Gewapend met de antwoorden vanuit zijn afdeling hierop, gaat de manager in overleg met zijn collega’s in het MT. Na het gesprek hierover beschikt de bestuurder over een overwogen analyse van de mogelijke invloed van het Coronavirus.

  Hoe werkt de woningcorporatie eind maart?

  Gelukkig zien we momenteel een grote toename van de mogelijkheden voor thuiswerken en de bereikbaarheid van gegevens. In het verlengde daarvan, zien wij ook dat in overleg met de accountant, de controlewerkzaamheden deels worden belegd bij eigen medewerkers van de corporatie, of externe krachten die toch al bij de corporatie ingehuurd zijn. Maak goede afspraken met uw accountant over de wijze van controle en vastlegging daarvan.

  Hiernaast zien wij ook dat er overleg is tussen medewerkers van verschillende corporaties.  Om te komen tot een gemeenschappelijke en breed gedragen tekstuele toelichting over de impact van deze crisis in de jaarrekening. Hieruit blijkt dat de saamhorigheid binnen de sector nog altijd groot is.

  Heeft u naar aanleiding van deze actuele ontwikkelingen behoefte hebben met ons te sparren? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.