LinkedIn Ethisch handelen en soft controls - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Woensdag 26 januari 2022 | Kantoor Hofmeier – Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden | 10.00 tot 16.00 uur

  Ethisch handelen en soft controls8316203

  Ethisch handelen en soft controls

  Integriteit een onderwerp dat niet overal specifiek leeft of op de agenda staat binnen de werkorganisatie, het bestuur en de RvC. Hoewel er procedureel meestal wel een 4-ogen principe wordt gehanteerd (m.n. bij de toewijzing van woningen aan huurders, bij de aanbesteding van werk en bij het doen van betalingen) gaat er in de praktijk nog wel eens wat mis. Helaas is dat vandaag de dag nog steeds met enige regelmaat aan de orde. Ten aanzien van de interne cultuur speelt dan ook nog steeds (zoals bijvoorbeeld blijkt uit recente onderzoek van het Rigo – Rapport Realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties ), dat men het niet gewend is om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of een onjuiste instelling of houding.

  Ons blijkt regelmatig, dat onderwerpen als integriteit en elkaar aanspreken (houding en gedrag) nog niet altijd echt met elkaar in verband zijn gebracht en daardoor soms ook nog niet ‘echt’ bespreekbaar gemaakt zijn. Daardoor ontbreekt ook in brede zin bij veel medewerkers het gevoel bij wat wel en niet kan en wanneer er sprake is van (vermeende) integriteitsissues en wanneer niet. De Aw draagt uit dat zij het belangrijk vindt dat integriteit en ethisch handelen vanuit het intern toezicht ‘levendig’ wordt gehouden en binnen de organisatie gestructureerd wordt. Het regelmatig herijken van het integriteitsbeleid, maar ook van de soft controls (hoe gaan we met elkaar om en hoe staat het met houding en gedrag) en het (regelmatig) en het binnen de hele organisatie blijven uitwisselen van gedachten over deze onderwerpen is en blijft belangrijk.

  2 min lezen
  ethiek-softcontrol

  Extra toelichting

  Bij corporaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van integriteit en organisatiecultuur. Ook “het nieuwe werken” (HNW - vanwege Covid -19 kan mede van invloed zijn op de cultuur binnen de organisatie). Hoewel er niet per se indicaties hoeven te zijn van misstanden op het gebied van integriteit en/of ethisch handelen, geeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in governance gesprekken toch met regelmaat aan dat er organisatie breed meer aandacht besteed moet worden aan de aspecten integriteit / ethisch handelen / bedrijfscultuur.
  Mede aanleiding voor deze training is dat (vermeende) integriteitsissues en de mogelijke risico’s in de praktijk nog steeds onvoldoende wordt onderkend. Tijdens deze training spelen wij in op de dagelijkse praktijk en geven wij handvatten hoe daarmee om te gaan (“ best practices”). Belangrijk onderdeel daarbij is dat de deelnemers ook hun eigen ervaringen van de praktijk kunnen delen en zich meer bewust worden hoe daarmee om te gaan.

  Programma                      

  Blok 1: Begripsbepaling                                                                                                                                     

  • Waar hebben we het precies over
  • Actualiteit
  • Integriteit
  • Soft Controls

   Blok 2: Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
  • Maatschappelijke veranderingen
  • Veranderingen in de branche
  • Veranderende opvattingen
  • …. maar ook wat is er niet veranderd!

  Blok 3: Is uw corporatie fraudeproof?

  • Intern de zaken op orde?
  • Inkoop en aanbesteding, facturatie en betalingen
  • Control en auditing
  • Nevenactiviteiten en belangenverstrengeling

   Blok 4: Voorbeelden uit de praktijk

  • Interactie en discussie

  Blok 5: Alert zijn op de omgeving

  • Hoe herken je zaken die niet in de haak zijn
  • Waar moet je rekening mee houden (als je iets aankaart)
  • Hoe kun je elkaar aanspreken?
  • Wat kan er wel en wat kan er niet (meer)

  Blok 6: Hoe om te gaan met Integriteit, Good Governance & Soft Controls

  • Good Governance
  • Omgangsvormen
  • Cultuur (houding en gedrag)
  • Met elkaar in gesprek over al het bovenstaande

  Doelgroep
  Deze training is bedoeld voor alle medewerkers binnen een corporatie

  Deelnemers
  6 tot 12 deelnemers

  Aanvangsniveau
  Deze training is geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau

  Doelstellingen            
  Door het volgen van deze training bent u zich er meer van bewust wat integer handelen inhoudt, herkent u eerder (mogelijk) niet integere handelingen, leert hoe u ermee om kunt gaan, alsmede hoe elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en hoe u mogelijke risico’s kunt beperken.

  Studiebelasting
  Aanwezigheid op de cursusdag

  Vrijstellingenbeleid
  Niet van toepassing

  Prijs
  675,-- per deelnemer incl. lunch (Vrijgesteld van btw)

  Studiemateriaal
  Voor het volgen van deze training is geen studiemateriaal benodigd

  Optioneel
  Deze training kan ook op maat in-company gegeven worden. Voor nadere informatie kunt u hierover contact op nemen met Wobbe van de Meulen (06-30752767 / w.vandermeulen@hofmeier.nl)

  Trainers
  Frans Bovenschen 
  Wobbe van der Meulen